SJ电子图书馆

作者的博客

eSpotlight- Pressbooks

以您自己的方式成为出版作者 Pressbooks!

SJ电子图书馆
01/17/2023-12:00上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:看世界,离家可选

新的一年到了,使用来自加利福尼亚州立图书馆的电子资源让您焕然一新。 本周,使用 GetSetUp 获取计划下一次旅行或虚拟度假的提示。

SJ电子图书馆
01/16/2023-1:30上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:改进你的国际象棋游戏

新的一年到了,使用来自加利福尼亚州立图书馆的电子资源让您焕然一新。 本周使用 HelpNow 学习国际象棋的基础知识或获得现场一对一辅导tor改善你的游戏。

SJ电子图书馆
01/09/2023-11:00上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:为你花点时间!

新年到了,新的你。 本周,花点时间学习如何通过 Coursera 过上更快乐、更充实的生活。

SJ电子图书馆
01/01/2023-下午12:01

是时候升级到 Libby 了!

遗产 Overdrive 应用程序将于 2023 年初停产。立即升级到更新的 Libby 应用程序,以访问新的和改进的功能。

SJ电子图书馆
12/13/2022-10:00上午

Celebrate Early Christmas - Những Cuốn Sách Cần Đọc Trước Giáng Sinh

Cận kề vào những ngày lễ giáng sinh sắp đến, thư viện San Jose có những cuốn sách hay và những cuốn phim thích hợp để gửi đến các độc giả.

SJ电子图书馆
12/13/2022-9:00上午

一个非常电子资源的感恩节

值得感谢的电子书和电子听书!

SJ电子图书馆
11/08/2022-8:00上午

用于学术支持、工作技能等的新电子资源!

了解对加利福尼亚州立图书馆提供给 SJPL 的电子资源的新的和持续的访问。

SJ电子图书馆
10/19/2022-下午6:05

eSpotlight - 全国炸玉米饼日!

最大的墨西哥卷饼星期二!

SJ电子图书馆
09/27/2022-8:00上午

学习快车

LearningExpress Library 是一个易于使用的在线备考资源,可帮助人们提高核心学术技能等。

SJ电子图书馆
03/29/2022-9:00上午

档案未绑定

Archives Unbound展示了他的重点关注的数字馆藏tor支持学生研究和学习需要的文件。

SJ电子图书馆
02/22/2022-9:00上午