Các câu chuyện và biên bản gặp gỡ: 2019

nhóm thanh niên đa dạng

Xin lưu ý: Không có cuộc họp của Ủy ban Thanh niên sẽ được tổ chức vào tháng Bảy hoặc tháng Mười Hai.

 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng XNUMX - KHÔNG HỌP
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng 2019 năm XNUMX - Chương trình nghị sự | Phút
 • Tháng XNUMX - KHÔNG HỌP

Adobe Acrobat Reader được yêu cầu để xem các báo cáo của Ủy ban Thanh niên.