Tình nguyện để xóa tiền phạt (Volunteer Away Your Fines)

Mẹ và hai con tình nguyện dọn dẹp tài liệu thư viện.

Xóa tiền phạt của quý vị

Mệt mỏi vì không thể sử dụng thẻ thư viện của quý vị? Loại bỏ tiền phạt bằng cách tình nguyện. Tiền phạt sẽ bị xóa khỏi tài khoản của quý vị với mức 20 đô la mỗi giờ.

Có nhiều hoạt động tình nguyện khác nhau có sẵn mà không yêu cầu các kỹ năng hoặc kinh nghiệm cụ thể. Hỗ trợ các chương trình chi nhánh, sự kiện thư viện và duy trì môi trường chào đón trong các cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở đây với quý vị từng bước để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ.

 

Chi tiết và yêu cầu

  • Ghi danh bằng cách liên hệ với chi nhánh thư viện tổ chức sự kiện tình nguyện cụ thể
  • Phải có khả năng hoàn thành toàn bộ thời gian của hoạt động tình nguyện. Vui lòng đến sớm 15 phút để cập nhật thông tin tài khoản thư viện và đăng nhập
  • Bất cứ ai dưới 15 tuổi phải tình nguyện bên cạnh cha mẹ / người giám hộ hợp pháp
  • Không có kinh nghiệm hoặc kỹ năng đặc biệt cần thiết
  • Huấn luyện và vật dụng sẽ được cung cấp
  • Tình nguyện tại bất kỳ địa điểm thư viện San José nào.
  • Những câu hỏi thường gặp

Xem tất cả các tình nguyện đi xa sự kiện tiền phạt của bạn