Julianna Black

Blog của tác giả này

Tiêu điểm cộng đồng: Trung tâm chăm sóc sức khỏe thanh niên Downtown

Tìm hiểu về các dịch vụ và tài nguyên hiện có thông qua Trung tâm Sức khỏe Thanh niên Downtown mới.

Julianna Black
09/26/2022 - 8:00 sáng

Trở lại học: Cân Nhắc Tổn Thương

SJPL muốn giúp bạn trở lại trường học. Tìm hiểu về chấn thương, các dấu hiệu của căng thẳng sang chấn và các nguồn lực sẵn có cho bạn.

Julianna Black
08/10/2022 - 11:30 sáng