Tốt nhất của Johnny Cash

Số bài hát
857
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

(Ghost) Riders In The Sky (Truyền thuyết cao bồi)
Sông lớn
Cậu bé tên là Sue
Khóc khóc khóc
Bố Sang Bass
Nhà tù Folsom
Nhận nhịp điệu
Này, người khuân vác
Tôi Walk the Line
Tôi sẽ đá và lăn với bạn
Tôi đã ở khắp mọi nơi
Luther's Boogie
Một mảnh tại một thời điểm
Ring of Fire
Hộp phẳng hàng đầu Tennessee
Người đi đường
Có bạn đi