Tab Guitar 2013-2014

Số bài hát
803
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Cruise
Tôi có muốn biết không?
Get Lucky
Đã qua, đã qua, đã qua
Kính chào đức vua
Trang Chủ
Tôi sẽ đợi
Để cô ấy đi
Nâng tôi lên
Lola Montez
Bài hát của tôi biết bạn đã làm gì trong bóng tối (Light Em Up)
Chỉ ngoại lệ
Phóng xạ