Vàng Chicago

Số bài hát
65
Nhà xuất bản Songbook
1975

Bài hát trong cuốn sách này:

25 hoặc 6 đến 4
Khởi đầu
Gọi cho tôi
Thế giới màu của tôi
Đối thoại
Có ai thực sự biết những gì giờ rồi không?
Cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày
Miễn phí
Người đàn ông hạnh phúc
Harry Truman
Just You 'n' Me
Hạ thấp
Làm tôi cười
Ngày xưa
Câu hỏi 67 và 68
Thứ bảy trong công viên
Searchin 'So Long
Chúc bạn đến đây