Bài hát Ozzy Osbourne

Số bài hát
443

Bài hát trong cuốn sách này:

Tín đồ
Tàu điên
Nhật ký của một người điên
Bay cao lần nữa
Tôi không biết
Búp bê nhỏ
Ngai Crowley
Trên núi
Khải huyền (Đất mẹ)
SATO
Đêm nay
Bạn không thể giết Rock and Roll