Tất cả các hit / Hàng hóa tuyệt vời

Số bài hát
355
Nhà xuất bản Songbook
Columbia Pictures

Bài hát trong cuốn sách này:

Nhà gạch
Dễ dàng
Tiểu thư (Bạn đưa tôi lên)
Súng máy
Oh No
Vẽ tranh
Vươn lên cao
Đi thuyền trên
Vẫn còn
Ba lần một phụ nữ