Tiến sĩ John Sheet Music Tuyển tập

Số bài hát
1024
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard
Ghi chú bài hát
Piano / Vocal / Guitar

Bài hát trong cuốn sách này:

(Mọi người đều muốn làm giàu) Rite Away
Mang theo của riêng bạn
Xuống ở New Orleans
Quay lại New Orleans
Gris-Gris Gumbo Ya Ya
Tôi đã đi bộ trên mảnh vỡ mạ vàng
Tôi đang trên một cuộn
Iko Iko
Đối tác Junko
Mẹ Roux
Khóa của tôi không vừa (Ai đó đã thay khóa)
Đạt Tiêu Chuẩn
Đúng chỗ, sai thời gian
Một đêm như vậy
tipitina
Mẫu người trung bình của bạn
Zu-Zu Mamou