Các Giải Thưởng SJ Aspires

Các giải thưởng SJ Aspires là gì?

Các giải thưởng SJ Aspires bao gồm một loạt các nguồn dữ kiện, dự án và thành tích thúc đẩy sự sẵn sàng học đại học và nghề nghiệp. Chương trình chia chúng thành Giải thưởng chính và Giải thưởng bổ sung. Một số giải thưởng thì đơn giản để nhận và một số thì khó hơn; một số giải thưởng có thể được hoàn thành theo cá nhân và một số yêu cầu tham gia vào các hoạt động tại trường hoặc phản hồi từ những người khác. Khi học sinh hoàn thành các giải thưởng này, họ (hoặc trường của họ) sẽ gửi bằng chứng về việc hoàn thành của họ cho SJ Aspires theo sát sự tiến bộ của từng học sinh thông qua chương trình.

Đăng ký Hỗ trợ Tài chính

$150

Trung tâm

Ghi danh vào một trường đại học

$150

Trung tâm

Tạo một kế hoạch khóa học A-G

$150

Trung tâm

Mở tài khoản ngân phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm

$150

Trung tâm

Chuẩn bị cho Kỳ thi ACT hoặc SAT

$150

Trung tâm

Điểm trung bình học kỳ

$150

Trung tâm

Làm bài thi ACT hoặc SAT

$150

Trung tâm

Các yêu cầu về họp tốt nghiệp A-G

$300

Trung tâm

Điểm trung bình tích lũy 3.0

$600

Trung tâm

Đặt câu hỏi cho đồng nghiệp hoặc cố vấn về Students Rising Above

$25

Bổ sung

Tham dự hội thảo trên web về Students Rising Above

$25

Bổ sung

Kiểm tra hồ sơ đại học

$25

Bổ sung

Tạo một tài khoản Big Future

$25

Bổ sung

Tạo tài khoản Khan Academy

$25

Bổ sung

Tạo tài khoản Students Rising Above

$25

Bổ sung