Tài khoản SJ Aspires Scholar Dollars của quý vị

con heo đất bằng gỗ chạm khắc SJ Aspires logo: biểu tượng mũ tốt nghiệp màu đỏ cam


Sau khi học sinh tốt nghiệp trung học và ghi danh vào một cơ sở giáo dục sau trung học (trường thương mại, trường cao đẳng cộng đồng, hoặc trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm), họ có thể nhận được số tiền đã tích lũy trong thời gian trong chương trình SJ Aspires. Các quỹ này được giữ trong Tài khoản SJ Aspires Scholar Dollars và được bảo trợ bởi đối tác ngân hàng của chúng tôi, Citibank.

Sau khi sinh viên tạo tài khoản của mình, họ có thể đăng nhập bất cứ lúc nào và thấy số tiền sau trung học của họ tăng lên.

Đăng nhập vào SJ Aspires Tài khoản Scholar Dollars của tôi