Đặt phòng

Phòng cộng đồng tại Willow Glen chi nhánh.

Phòng học cho các nhóm nhỏ

 

Các nhóm từ 2-12 người có thể sử dụng phòng học để họp và làm việc trong các dự án. Hiện còn phòng tại các thư viện chi nhánh và phòng có sẵn trên Mức độ thấp hơn, 3rd, 6th, 7th8th Các tầng của Thư Viện King Phòng Nghiên cứu phải được đặt trước trực tuyến.

 

Phòng Cộng Đồng Ở Các Chi Nhánh

 

Các nhóm cộng đồng phi lợi nhuận có thể sử dụng Phòng cộng đồng tại mọi thư viện chi nhánh.

 

Phòng Họp của Thư Viện King

 

Phòng họp Suites 225/229 và Bài giảng 255/257 trên Tầng 2 của Thư viện King có sẵn cho các cuộc họp và diễn đàn công cộng được tài trợ bởi các tổ chức và nhóm liên kết với Thư viện, Đại học bang San José, hệ thống CSU hoặc Thành phố San José. Các phòng này cũng có thể được lên lịch trên cơ sở sử dụng một lần bởi các nhóm cộng đồng đáp ứng yêu cầu.

 

Điều phối viên Phòng họp Thư viện Kingtors

Nếu bạn muốn tham quan (các) phòng bạn yêu cầu, vui lòng đặt lịch hẹn với Điều phối viên Phòng họptor:

  • Julia Santos tại julia.santos@sjlibrary.org, 408-808-2162 — tất cả các đặt phòng của Sở Thành phố San José (Chỉ dành cho Nhân viên Thành phố) hoặc Tổ chức Cộng đồng