MyHeritage

Tìm kiếmtors và nghiên cứu phả hệ. Bao gồm hồ sơ điều tra dân số, hồ sơ sinh, kết hôn và tử vong, hồ sơ quân sự, bài báo và cây gia phả.

Số ID người bảo trợ của bạn là số thẻ thư viện của bạn.