Thư viện LearningExpress: Recursos Para người gốc Tây Ban Nha

Thư viện LearningExpress giúp bạn có thể sử dụng các kỹ năng đọc sách và tài liệu của mình; người có được bằng tốt nghiệp tương đương với một la escuela secundaria ở California; hoặc chuyển đổi thành ciudadanos estadounidenses.

Yêu cầu tạo một gợi ý với tên và hướng tương ứng điện tử.

Nguồn tài nguyên này có sẵn nhờ vào nguồn tài trợ do Tiểu bang California cung cấp, do Cơ quan quản lý Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, v.v.