Thư viện LearningExpress: Tương đương trung học Trung tâm

Chuẩn bị cho bài kiểm tra GED®, HiSET® hoặc TASC với prackiểm tra tic, interacbạn cố lêntorials và sách điện tử.

Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Nguồn tài nguyên này có sẵn nhờ vào nguồn tài trợ do Tiểu bang California cung cấp, do Cơ quan quản lý Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, v.v.