Gale Interaccâu hỏi: Khoa học

Một phòng thí nghiệm ảo cung cấp cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học khả năng nhìn xa hơn văn bản tĩnh và nhúngrace học tập bên ngoài lớp học.