West Valley Trợ cấp cộng đồng của trường đại học và lời hứa của người Viking

Chọn (các) trường Cao đẳng để So sánh:

West Valley Trường đại học

Vui lòng truy cập trang web của chương trình hoặc liên hệ với người liên hệ của chương trình để biết thêm chi tiết về các tính năng và yêu cầu của chương trình. Điều này bao gồm nhận thông tin về hỗ trợ học tập và các dịch vụ sinh viên.

Trang web của chương trình

 

Điều Kiện Cần Có

  West Valley Trợ cấp cộng đồng của trường đại học và lời hứa của người Viking
Trường đại học West Valley Trường đại học
Tôi có cần phải có thu nhập thấp hoặc khó khăn về tài chính để đủ điều kiện không?

Không

Tôi có cần phải là sinh viên đại học lần đầu không?
Tôi có cần đăng ký vào đại học toàn thời gian hay tôi có thể đăng ký bán thời gian? Full
Tôi có cần phải là cư dân của Quận Santa Clara (hoặc đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ thường trú - AB540) không?
Tôi có cần phải là cư dân của California (hoặc đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ thường trú - AB540) không?
Khi nào tôi cần bắt đầu học đại học sau khi tốt nghiệp trung học? Mùa thu, mùa hè

 

Tính đủ điều kiện đặc biệt

Bạn đã không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện trong bảng trên? Bạn vẫn có thể đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

  West Valley Trợ cấp cộng đồng của trường đại học và lời hứa của người Viking
Trường đại học West Valley Trường đại học
Tôi có thể vẫn đủ điều kiện nếu tôi tốt nghiệp trung học cách đây hơn 9 tháng không? Không
Tôi vẫn có thể đủ điều kiện nếu tôi là một cựu chiến binh chưa từng học đại học? Không
Tôi có thể vẫn đủ điều kiện nếu tôi hoàn thành GED sau Mùa thu năm 2020 không? Không

 

Ứng dụng chương trình

West Valley Trợ cấp cộng đồng của trường đại học và lời hứa của người Viking
Trường đại học West Valley Trường đại học
Có thời hạn nộp đơn không?
Có không gian chương trình đảm bảo cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện không? Không, phụ thuộc vào kinh phí.
Những người tham gia có bắt buộc phải tham gia một buổi hướng dẫn chương trình không?
Những người tham gia có bắt buộc phải hoàn thành một Kế hoạch Giáo dục không?

 

Lợi ích chương trình

West Valley Trợ cấp cộng đồng của trường đại học và lời hứa của người Viking
Trường đại học West Valley Trường đại học
Học phí có được bảo hiểm không?
Học phí không phải học phí của sinh viên có được bảo hiểm không? Có thể sử dụng $ 1,000 mỗi buổi để trả học phí cho sinh viên.
Sách và tài liệu có được bảo hiểm không? Có thể sử dụng $ 1,000 / buổi cho sách / tài liệu.
Có bao gồm VTA Smartpass không? Có thể sử dụng $ 1,000 / phiên cho chi phí vận chuyển.
Sinh viên Promise có được ưu tiên đăng ký không? Không

 

Yêu cầu tiếp tục

West Valley Trợ cấp cộng đồng của trường đại học và lời hứa của người Viking
Trường đại học West Valley Trường đại học
Có điểm trung bình tối thiểu để tiếp tục lên năm thứ hai của chương trình không? Có, điểm trung bình 2.0
Sinh viên Promise có thể tham gia lại chương trình (đăng ký toàn thời gian) sau khi ngừng hoặc đăng ký bán thời gian không? Không
Sinh viên Promise có thể tham gia lại chương trình (đăng ký toàn thời gian) nếu chưa hoàn thành tất cả các bài học từ khóa trước không? Không