Lời hứa của trường đại học Foothill

Chọn (các) trường Cao đẳng để So sánh:

Cao đẳng Foothill

Vui lòng truy cập trang web của chương trình hoặc liên hệ với người liên hệ của chương trình để biết thêm chi tiết về các tính năng và yêu cầu của chương trình. Điều này bao gồm nhận thông tin về hỗ trợ học tập và các dịch vụ sinh viên.

Liên hệ chương trình

Trang web của chương trình

 

Điều Kiện Cần Có

  Lời hứa của trường đại học Foothill
Trường đại học Cao đẳng Foothill
Tôi có cần phải có thu nhập thấp hoặc khó khăn về tài chính để đủ điều kiện không?

Không

Tôi có cần phải là sinh viên đại học lần đầu không?
Tôi có cần đăng ký vào đại học toàn thời gian hay tôi có thể đăng ký bán thời gian? Full
Tôi có cần phải là cư dân của Quận Santa Clara (hoặc đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ thường trú - AB540) không?
Tôi có cần phải là cư dân của California (hoặc đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ thường trú - AB540) không?
Khi nào tôi cần bắt đầu học đại học sau khi tốt nghiệp trung học? Thu đông xuân hạ

 

Tính đủ điều kiện đặc biệt

Bạn đã không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện trong bảng trên? Bạn vẫn có thể đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

  Lời hứa của trường đại học Foothill
Trường đại học Cao đẳng Foothill
Tôi có thể vẫn đủ điều kiện nếu tôi tốt nghiệp trung học cách đây hơn 9 tháng không? Không
Tôi vẫn có thể đủ điều kiện nếu tôi là một cựu chiến binh chưa từng học đại học? Không
Tôi có thể vẫn đủ điều kiện nếu tôi hoàn thành GED sau Mùa thu năm 2020 không? Không

 

Ứng dụng chương trình

Lời hứa của trường đại học Foothill
Trường đại học Cao đẳng Foothill
Có thời hạn nộp đơn không? Không
Có không gian chương trình đảm bảo cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện không? Có, nếu đủ điều kiện.
Những người tham gia có bắt buộc phải tham gia một buổi hướng dẫn chương trình không? Không
Những người tham gia có bắt buộc phải hoàn thành một Kế hoạch Giáo dục không? Không

 

Lợi ích chương trình

Lời hứa của trường đại học Foothill
Trường đại học Cao đẳng Foothill
Học phí có được bảo hiểm không?
Học phí không phải học phí của sinh viên có được bảo hiểm không?
Sách và tài liệu có được bảo hiểm không? Có, cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn.
Có bao gồm VTA Smartpass không? Không
Sinh viên Promise có được ưu tiên đăng ký không? Không

 

Yêu cầu tiếp tục

Lời hứa của trường đại học Foothill
Trường đại học Cao đẳng Foothill
Có điểm trung bình tối thiểu để tiếp tục lên năm thứ hai của chương trình không? Không
Sinh viên Promise có thể tham gia lại chương trình (đăng ký toàn thời gian) sau khi ngừng hoặc đăng ký bán thời gian không?
Sinh viên Promise có thể tham gia lại chương trình (đăng ký toàn thời gian) nếu chưa hoàn thành tất cả các bài học từ khóa trước không?