Tổ chức của chúng tôi

Sứ mệnh & Tầm nhìn

San José Public Library làm phong phú thêm cuộc sống bằng cách thúc đẩy học tập suốt đời và bằng cách đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng đều có quyền truy cập vào một loạt các ý tưởng và thông tin.

Việc Làm Tại Thư Viện

Xem danh sách công việc hiện tại và áp dụng để làm việc tại thư viện.

Ban Quản Trị

Gặp gỡ đội ngũ quản lý của chúng tôi.

Sự Kiện và Giải Thưởng

Thông tin nhanh về việc giành giải thưởng San José Public Library hệ thống.

Dòng Thời Gian Lịch Sử của Thư Viện Cộng Đồng San José

Dòng thời gian của những ngày quan trọng trongtory của San Jose Public Library

Điều Luật

Chính sách quản lý việc sử dụng các cơ sở và dịch vụ thư viện của chúng tôi.

Hợp tác với SJSU

Mô hình Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện là sự hợp tác độc đáo giữa Đại học Bang San José và Thành phố San José.