Rất Tiếc! Sai Lầm Xảy Ra - Trước Khi Quý Vị Trả Tiền, Hãy Tìm Một Phương Cách Khác

Heo con với một vài đô la nhét vào đó và chồng các khu sang một bên.

 

Đọc để xóa tiền phạt (Read Away Your Fines)

Bạn có thể loại bỏ tiền phạt muộn của mình bằng cách đọc. Tham dự một chương trình đã được phê duyệt để bị khấu trừ $5 cho mỗi 15 phút bạn đọc hoặc được đọc cho nghe. Dành Cho Thanh Niên Dưới 18 Tuổi

Tình nguyện để xóa tiền phạt (Volunteer Away Your Fines)

Bạn có tiền phạt thư viện bạn muốn xóa? Bằng cách tình nguyện, bạn có thể loại bỏ tiền phạt thư viện của mình với mức 20 đô la mỗi giờ. cho mọi lứa tuổi

Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program)

Mất một cuốn sách thư viện? Thay thế cuốn sách bị mất của bạn bằng một cuốn sách mới và chưa sử dụng dưới dạng thanh toán. Mang cuốn sách đến thư viện địa phương của bạn và xóa các khoản phí của bạn. Cho Mọi Lứa Tuổi.