Vua - Học kỳ

Giờ chủ nhật
1 PM - 6 PM
Giờ thứ hai
8 AM - 8 PM
Giờ thứ ba
8 AM - 8 PM
Giờ thứ tư
8 AM - 8 PM
Giờ thứ năm
8 AM - 8 PM
Giờ thứ sáu
8 AM - 6 PM
Giờ thứ bảy
8 AM - 6 PM