Đội Ngũ Quản Trị Thư Viện

Đội ngũ lãnh đạo điều hành

Jill Bourne

Giám Đốc Thư Viện

Jill Bourne
jill.bourne@sjlibrary.org
1-408-808-2150

Trợ lý điều hành: Danika Relth
danika.relth@sjlibrary.org
Jenny Choi

Phó Giám Đốc Điều Hành

Jenny Choi
jenny.choi@sjlibrary.org
1-408-808-2152

Hỗ trợ: Melissa Chheuy
melissa.chheuy@sjlibrary.org
Michelle Ornat

Phó Giám Đốc Dịch Vụ Công

Michelle Ornat
michelle.ornat@sjlibrary.org
1-408-808-2112

Hỗ trợ: Justin Sana
justin.sana@sjlibrary.org
Grabowski

Chánh văn phòng kiêm Giám đốc Chính sách và Phân tích

Ann Grabowski
ann.grabowski@sjlibrary.org
1-408-808-2170

Andrea Maestre

Điều Viên Hành Chính

Andrea Maestre
andrea.maestre@sjlibrary.org
1-408-808-2192

Elizabeth Castañeda

Quản Lý Kết Nối Cộng Đồng

Elizabeth Castañeda
elizabeth.castaneda@sjlibrary.org
1-408-808-2175

Jean Herriges

Quản Lý Bộ Phận

Các Bộ Sưu Tập & Chi Nhánh Phía Bắc
Jean Herriges
jean.herriges@sjlibrary.org
1-408-808-2188

Vidya Kilambi

Quản Lý Bộ Phận

Giáo Dục & Đổi Mới
Vidya Kilambi
vidya.kilambi@sjlibrary.org
1-408-808-2151

Michelle Amores

Quản Lý Bộ Phận

Thư viện King & Chi Nhánh Phía Nam
Michelle Amores
michelle.amores@sjlibrary.org
1-408-808-2186

Quản Lý Đơn Vị

Shane Curtin

California Room

Shane Curtin
shane.curtin@sjlibrary.org
1-408-808-2167

Sharon Fung

Bộ Sưu Tập & Dịch Vụ Kỹ Thuật

Sharon Fung
sharon.fung@sjlibrary.org
1-408-808-2468

Araceli Delgado-Ortiz

Giáo Dục Mầm Non

Araceli Delgado-Ortiz
araceli.delgado@sjlibrary.org
1-408-808-2617

Samantha Cramer

Dịch Vụ Giáo Dục & Tổ Chức Chương Trình

Samantha Cramer
samantha.cramer@sjlibrary.org
1-408-808-2006

Karla Alvarez

Dịch vụ công bằng và hòa nhập

Karla Alvarez
karla.alvarez@sjlibrary.org
1-408-808-2140

Lauren Hancock

Học tập mở rộng

Lauren Hancock
lauren.hancock@sjlibrary.org
415-271-3703

Howard (Hap)

Công nghệ Thông tin

Howard (Hap)
howard.yeilding@sjlibrary.org
1-408-808-2420

Jennifer Luayon

Dịch Vụ Truy Cập Thư Viện King (tài khoản, thanh toán, đặt giữ)

Jennifer Luayon
jennifer.luayon@sjlibrary.org
1-408-808-2325

Kyle Burkett

Tài liệu và Tham chiếu Công cộng của King và SJPL Works

Kyle Burkett
kyle.burkett@sjlibrary.org
1-408-808-2195

Elizabeth Nolan

King Youth Services và Teen HQ

Elizabeth Nolan
elizabeth.nolan@sjlibrary.org
1-408-808-2184

Nancy Macías

Tiếp Thị & Truyền thông

Nancy Macías
nancy.macias@sjlibrary.org
1-408-808-2092

Chân dung của Adrian McBride

Partners in Reading (Người Lớn Học Đọc)

Adrian McBride
adrian.mcbride@sjlibrary.org
1-408-808-2363

Jason Pell

Dịch Vụ Tình Nguyện

Jason Pell
jason.pell@sjlibrary.org
1-408-808-2085

Laurie Willis

Dịch Vụ Mạng

Laurie Willis
laurie.willis@sjlibrary.org
1-408-808-2035

Quản lý thư viện chi nhánh