Nguồn Tài Nguyên cho Học Sinh, Gia Đình, và Giáo ViênNgay khi bạn, gia đình hoặc học sinh của bạn có thiết bị điểm phát sóng Wi-Fi thông qua SJ Access, hãy xem các chương trình SJPL thú vị sau:

 

Tài Nguyên Dành Cho Học Sinh

  • Tài Nguyên Giáo Dục - SJPL có nhiều loại tài nguyên điện tử cho học sinh và gia đình, bao gồm quyền truy cập vào Tutor.com, thâu âm đọc truyện và trải nghiệm học tập trên mạng.

 

Tài Nguyên Cho Gia Đình

  • Trở Thành Một Thành Viên (Become a Member) - Thẻ thư viện miễn phí! SJPL có sẵn một số loại thẻ khác nhau, hãy nhấp vào đây để tìm loại thẻ phù hợp cho quý vị và gia đình.
  • Sinh Hoạt Trên Mạng - Truy cập nhiều chương trình trên mạng, bao gồm các hội thảo về kỹ năng kỹ thuật số, Học tiếng Anh, các nhóm thực tập vào Quốc Tịch và hỗ trợ viết lý lịch / tìm nghề nghiệp.
  • Mượn Thiết Bị - SJPL có sẵn các thiết bị để người lớn có thể thanh toán bằng thẻ thư viện hợp lệ!

 

Tài Nguyên Cho Giáo Viên

  • Chuyến Tham Quan Ảo - Thưa các thầy cô, muốn sắp xếp thời gian để lớp mình được tham quan Thư viện ảo?
  • Giờ Làm Việc Của Quản Thủ Thư Viện - Giáo viên có thể sớm đặt trước thời gian với quản thủ thư viện để tìm hiểu về danh sách các sách, tìm hiểu về báo chí và sách khảo cứu cho lớp học của quý vị, cũng như cách hỗ trợ các câu hỏi cần thiết và phát triển giáo án của quý vị.