Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Các Ngày Lễ Thư Viện Đóng Cửa

Các Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José và Thư viện King đóng cửa vào những ngày này trừ khi được có chỉ định khác.
 • - Sinh Nhật Dr. Martin Luther King, Jr.
 • - Lễ Tổng Thống (Thư viện King mở)
 • - Lễ Tưởng Niệm Ông Cesar Chavez
 • đến - Ngày Tưởng Niệm
 • - Lễ Độc Lập
 • - Lễ lao động
 • - Lễ Columbus (Thư viện King mở)
 • - Ngày Cựu Chiến Binh
 • đến - Lễ Tạ ơn
 • đến - Lễ Giáng sinh
 • đến - Lễ Đầu Năm