Các Ngày Lễ Thư Viện Đóng Cửa

Các Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José và Thư viện King đóng cửa vào những ngày này trừ khi được có chỉ định khác.
 • - Sinh Nhật Dr. Martin Luther King, Jr.
 • - Lễ Tổng Thống (Thư viện King mở)
 • - Ngày lễ César Chávez
 • - Ngày Tưởng Niệm
 • - Ngày mười sáu tháng sáu
 • - Lễ Độc Lập
 • - Lễ lao động
 • - Ngày của người bản địa (Thư viện King Mở cửa)
 • - Ngày Cựu Chiến Binh
 • đến - Lễ Tạ ơn
 • đến - Lễ Giáng sinh
 • đến - Lễ Đầu Năm