Những cơ quan về Lịch Sử Hạt Santa Clara

Bản đồ cũ của Santa Clara County Ranchos

Mô hình California Room tại Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện có nhiều tài nguyên để giúp bạn khám phátory của Hạt Santa Clara. Sau đây là danh sách các tổ chức có sứ mệnh bảo tồn Hạt Santa Claratory.