Tài Nguyên Web Về Chính Phủ

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ

Truy cập các trang web sau, được lựa chọn cho bạn bởi thủ thư, để biết thêm thông tin về chủ đề này.  

Chính phủ - Liên bang

Chính phủ - Nhà nước và địa phương

Chính phủ - Tài liệu và Tìm kiếm

Quan hệ quốc tế và chính phủ thế giới

Tổng thống trước đây và các quan chức khác

Tiền gửi Liên bangtory Chương trình Thư viện

Tiền gửi Liên bangtory Thư viện

Mô hình THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR. là một trong hơn 1,300 thư viện tại Hoa Kỳ được chỉ định là tiền gửi liên bangtorthư viện y. Thư viện đã tham gia lưu chiểutorchương trình y vào năm 1962 và phục vụ Quận 16 Hoa Kỳ của California.