Tham gia cùng những người bạn của San José Public Library!

Sản phẩm Bạn của San Jose Public Library là các tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các dịch vụ và chương trình trong thư viện chi nhánh cộng đồng San Jose tại địa phương của họ. Tiền thu được từ các hoạt động gây quỹ, thường là bán sách, được Bạn bè trao cho thư viện chi nhánh của họ để sử dụng tiền này để mua nhiều mặt hàng khác nhau không được thành phố tài trợ, chẳng hạn như các chương trình dành cho người lớn và trẻ em, bổ sung vào bộ sưu tập của họ và đồ trang trí ngày lễ.

Vui lòng điền vào biểu mẫu này nếu bạn muốn tham gia Nhóm bạn bè!

"*" Cho biết các lĩnh vực cần thiết

(Các) địa điểm thư viện bạn quan tâm*
Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.
Trở lại đầu trang