Chuyến tham quan ảo của Trung tâm Gia đình Học Hỏi

Trung tâm Học tập dành cho Gia đình bao gồm máy tính chuyên dụng, lớp học và bộ sưu tập. Người học có thể truy cập sách, phim và sách nói về Học tiếng Anh, nhập cư, tài chính và các kỹ năng khác. Tham quan ảo các Trung tâm của chúng tôi, bao gồm cả máy tính và lớp học cho cộng đồng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các vật liệu và phòng này, hãy liên hệ với Điều phối viên FLC.

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Alum Rock

Máy tính FLC: 4
Sức chứa phòng học của FLC: 15
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có (xin đăng ký trước)

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Bascom

Máy tính FLC: 2
Sức chứa phòng học của FLC: 24
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Biblioteca Latinoamericana

Máy tính FLC: 2
Sức chứa phòng học của FLC: 15
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh East San José Carnegie

Máy tính FLC: 4
Sức chứa phòng học của FLC: 12
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có (xin đăng ký trước)

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Educational Park

Máy tính FLC: 1
Sức chứa phòng học của FLC: 11
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có (xin đăng ký trước)

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Hillview

Máy tính FLC: 4
Sức chứa phòng học của FLC: 12
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có (xin đăng ký trước)

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Seven Trees

Máy tính FLC: 4
Sức chứa phòng học của FLC: 12
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có (xin đăng ký trước)

 

Tìm kiếm trên Flickr

Chi nhánh Tully

Máy tính FLC: 4
Sức chứa phòng học của FLC: 14
Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có (xin đăng ký trước)