Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Tìm Thư Liệu Chúng Tôi Không Có

Link+

Yêu cầu các thư liệu từ hơn 60 thư viện trên khắp California, sử dụng thẻ Thư Viện Cộng Đồng San Jose của Quý Vị. Thời gian chờ trung bình = 4 ngày

Làm Thế Nào Để Có Được Tài Liệu Của Đại Học San José State

Yêu cầu sách từ Đại Học San José State để nhận tại Thư Viện King hoặc yêu cầu thông qua chương trình ILLiad để gửi đến các thư viện chi nhánh. Thời gian chờ trung bình = 4-10 ngày

Dịch vụ liên thư viện / ILLiad

Yêu cầu sách, bài viết, và nhiều hơn nữa từ các thư viện trên khắp thế giới. Thời gian chờ trung bình = tối thiểu 7-10 ngày, Giao hàng điện tử cho các bài viết