Trợ giúp Bắt đầu Trực tuyến: Các điểm truy cập được lọc

Cách mượn điểm phát sóng Wi-Fi đã lọc

  • BƯỚC 1: Tìm một điểm phát sóng có bộ lọc web tại vị trí thư viện bạn đã chọn bên dưới và yêu cầu nó.
  • BƯỚC 2: Chờ nhận thông báo qua email hoặc điện thoại sau khi Điểm phát sóng được lọc của bạn đã sẵn sàng để nhận.
  • Bước 3: Khi bạn đến thư viện, hãy cho nhân viên biết bạn đang chọn Điểm phát sóng đã lọc.
  • Bước 4: Nếu quý vị vẫn chưa đọc Quy định mượn và thỏa thuận của người dùng, nhân viên thư viện sẽ lượt qua thông tin này với quý vị trước khi quý vị ký. Đây là thỏa thuận cho quý vị tham khảo trước: English | Español | Tiếng Việt.

Tìm hiểu thêm về Điểm phát sóng

Cần giúp đỡ?: Gọi số 408-808-2000, Thứ Hai - Thứ Bảy từ 11 giờ sáng - 6 giờ chiều hoặc trò chuyện trực tiếp với một nhân viên 7 ngày trong tuần.

Tọa độ

Thư Viện Chi Nhánh Almaden

Ngoại thất của Almaden Chi nhánh

6445 Camden Avenue
San Jose, CA 95120
United States

1-408-808-3040

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Alviso

Ngoại thất của Alviso Chi nhánh

5050 N 1st St
San Jose, CA 95002
United States

1-408-808-3052

Giờ chi nhánh - 48 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Bascom

Ngoại thất của Bascom Chi nhánh

1000 South Bascom Avenue
San Jose, CA 95128
United States

1-408-808-3077

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Berryessa

Ngoại thất của Berryessa Chi nhánh

3355 Noble Avenue
San Jose, CA 95132
United States

1-408-808-3050

Giờ chi nhánh - 48 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana

Ngoại thất của Biblioteca Latinoamericana Chi nhánh

921 South 1st Street
San Jose, CA 95110
United States

1-408-294-1237

Giờ chi nhánh - 48 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Calabazas

Ngoại thất của Calabazas Chi nhánh

1230 South Blaney Avenue
San Jose, CA 95129
United States

1-408-808-3066

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Cambrian

Ngoại thất của Cambrian Chi nhánh

1780 Hillsdale Avenue
San Jose, CA 95124
United States

1-408-808-3080

Giờ chi nhánh - 48 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Ngoại thất của Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện

150 East San Fernando Street
San Jose, CA 95112
United States

1-408-808-2000

Vua - Học kỳ

Giờ chủ nhật
1 PM - 6 PM
Giờ thứ hai
8 AM - 8 PM
Giờ thứ ba
8 AM - 8 PM
Giờ thứ tư
8 AM - 8 PM
Giờ thứ năm
8 AM - 8 PM
Giờ thứ sáu
8 AM - 6 PM
Giờ thứ bảy
8 AM - 6 PM

Thư Viện Chi Nhánh Dr. Roberto Cruz Alum Rock

Ngoại thất của Dr. Roberto Cruz Alum Rock Chi nhánh

3090 Alum Rock Avenue
San Jose, CA 95127
United States

1-408-808-3090

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư viện Chi Nhánh East San José Carnegie

Ngoại thất của East San José Carnegie Chi nhánh

1102 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95116
United States

1-408-808-3075

Giờ chi nhánh - 48 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Edenvale

Ngoại thất của Edenvale Chi nhánh

101 Branham Lane East
San Jose, CA 95111
United States

1-408-808-3036

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Educational Park

Ngoại thất của Educational Park Chi nhánh

1772 Educational Park Drive
San Jose, CA 95133
United States

1-408-808-3073

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Ngoại thất của Evergreen Chi nhánh

2635 Aborn Road
San Jose, CA 95121
United States

1-408-808-3060

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Hillview

Ngoại thất của Hillview Chi nhánh

1600 Hopkins Drive
San Jose, CA 95122
United States

1-408-808-3033

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington

Ngoại thất của Joyce Ellington Chi nhánh

491 East Empire Street
San Jose, CA 95112
United States

1-408-808-3043

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Mt. Pleasant Thư viện vùng lân cận (Nhánh cầu)

ngoại thất của Mt. Pleasant Thư viện khu phố

3411 Rocky Mountain Drive
San Jose, CA 95127
United States

1-408-808-3088

Mt. Pleasant

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ ba
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ tư
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ năm
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 2 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Pearl Avenue

Ngoại thất của chi nhánh Pearl

4270 Pearl Avenue
San Jose, CA 95136
United States

1-408-808-3053

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden

Ngoại thất của Rose Garden Chi nhánh

1580 Naglee Avenue
San Jose, CA 95126
United States

1-408-808-3070

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa

Ngoại thất của Santa Teresa Chi nhánh

290 International Circle
San Jose, CA 95119
United States

1-408-808-3068

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees

Ngoại thất của Seven Trees Chi nhánh

3590 Cas Drive
San Jose, CA 95111
United States

1-408-808-3056

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Tully Community

Ngoại thất của chi nhánh Tully

880 Tully Road
San Jose, CA 95111
United States

1-408-808-3030

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư viện Chi Nhánh Village Square

Ngoại thất của Village Square Chi nhánh

4001 Evergreen Village Square
San Jose, CA 95135
United States

1-408-808-3093

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Vineland

Ngoại thất của Vineland Chi nhánh

1450 Blossom Hill Road
San Jose, CA 95118
United States

1-408-808-3000

Giờ chi nhánh - 48 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh West Valley

West Valley Chi nhánh ngoại thất

1243 San Tomas Aquino Road
San Jose, CA 95117
United States

1-408-244-4747

Giờ chi nhánh - 52 giờ

Giờ chủ nhật
12 giờ trưa - 5 giờ chiều
Giờ thứ hai
1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen

Ngoại thất của Willow Glen Chi nhánh

1157 Minnesota Avenue
San Jose, CA 95125
United States

1-408-808-3045

Giờ chi nhánh - 43 giờ

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ ba
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ tư
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ năm
10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thư Viện Chi Nhánh Almaden

Thư Viện Chi Nhánh Alviso

Thư Viện Chi Nhánh Bascom

Thư Viện Chi Nhánh Berryessa

Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana

Thư Viện Chi Nhánh Calabazas

Thư Viện Chi Nhánh Cambrian

THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Thư Viện Chi Nhánh Dr. Roberto Cruz Alum Rock

Thư viện Chi Nhánh East San José Carnegie

Thư Viện Chi Nhánh Edenvale

Thư Viện Chi Nhánh Educational Park

Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Thư Viện Chi Nhánh Hillview

Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington

Mt. Pleasant Thư viện vùng lân cận (Nhánh cầu)

Thư Viện Chi Nhánh Pearl Avenue

Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden

Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa

Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees

Thư Viện Chi Nhánh Tully Community

Thư viện Chi Nhánh Village Square

Thư Viện Chi Nhánh Vineland

Thư Viện Chi Nhánh West Valley

Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen