Nguồn cho người chăm sóc FFN

Trẻ em và người chăm sóc đọc sách trong Phòng Trẻ em của Thư viện King.

Tài nguyên hỗ trợ

Chăm sóc con cái là công việc vô cùng quan trọng. Khi quý vị quan tâm đến con cái của gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm, quý vị đang cung cấp sự hỗ trợ quan trọng trong việc giúp cả trẻ em, gia đình và cộng đồng phát triển.

Thư Viện Cộng Đồng San José đã tập hợp các nguồn này để giúp hỗ trợ quý vị trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho trẻ em và gia đình mà quý vị phục vụ.

Chương trình & Tài nguyên Thư viện

Tài nguyên Cộng đồng