Tài Nguyên Trên Mạng

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập các tài nguyên trên mạng khi ở nhà. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Kỹ năng cốt lõi & quyền công dân dành cho người lớn - Thư viện LearningExpress

Adult Core Skills (Trung Tâm Kỹ Năng Cốt Lõi Cho Người Lớn) giúp người lớn đạt được các mục tiêu cá nhân, giáo dục và nghề nghiệp bằng cách cung cấp các tài nguyên để giúp họ cải thiện các kỹ năng cơ bản về đọc, viết và toán và chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ.

Gale Legal Forms

Truy cập các mẫu và các ví dụ đã hoàn thành của Mẫu Pháp Lý California cùng với các điều khoản và thuật ngữ pháp lý.

Trợ giúpNgay bây giờ

Cung cấp hỗ trợ học tập cho từ mẫu giáo đến đại học cũng như hỗ trợ cho người lớn bao gồm các kỹ năng máy tính, trợ giúp sơ yếu lý lịch và chuẩn bị thi quốc tịch.

Legal Collection

Các bài viết về các vấn đề pháp lý, nghiên cứu và xu hướng từ hơn 250 tạp chí luật. Đối với trình độ đại học trở lên.

Legal Information Reference Center

Truy cập trên mạng các sách toàn văn và biểu mẫu tham khảo pháp lý, bao gồm sách Nolo và các hình thức pháp lý khác nhau cho các chủ đề cá nhân, gia đình, bất động sản và tiểu thương.

Opposing Viewpoints in Context

Tìm hiểu về các vấn đề xã hội hiện tại với các bài tiểu luận về quan điểm đối ngược nhau, bài báo định kỳ, tiểu sử, hình ảnh, podcast và nhiều hơn nữa. Cung cấp bởi Gale.

ProCitizen

Chuẩn bị cho Kỳ thi Nhập tịch Hoa Kỳ thông qua prackiểm tra tice, bài tập và hoạt động.

ProCitizen en Español

Prepárese para su examen de Naturalización de los Estados Unidos con pruebas de práctica, materiales y actividades de estudio. 

Recursos Para Hispanohablantes - Thư viện LearningExpress

Thư viện LearningExpress apoya a aquellos que buscan mejorar sus habilidades de lectoescritura y matemáticas; obtener un bằng tương đương với a la escuela secundaria en California; o ciudadanos estadounidenses.

United States Census Bureau

Nhiệm vụ của Cục Điều Tra Dân Số là phục vụ như nhà cung cấp dữ liệu chất lượng hàng đầu của quốc gia về con người và nền kinh tế.

United States Copyright Office

Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho người sáng tạo và người dùng các tác phẩm sáng tạo. Sử dụng trang web để nghiên cứu, đăng ký bản quyền hoặc ghi lại tài liệu.

Tài Nguyên Web Về Bầu Cử, Chính Trị và Bỏ Phiếu

Những tài nguyên web này đã được các quản thủ thư viện tuyển chọn cho quý vị.

Tài Nguyên Web Về Chính Phủ

Những tài nguyên web này đã được các quản thủ thư viện tuyển chọn cho quý vị.

Tài Nguyên Web Về Luật và Trợ Giúp Pháp Lý

Những tài nguyên web này đã được các quản thủ thư viện tuyển chọn cho quý vị.