Trợ Giúp Về Các Nguồn Dữ Liệu Trên Mạng

Trợ Giúp Về Các Nguồn Trên Mạng: Câu Hỏi và Vấn Đề Thường Gặp

Quy Tắc Vay Mượn Của eMedia

Thời Hạn Cho Mượn 21 ngày

 • OverDrive - 10 mục tối đa, 10 ̣đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • Axis 360 - 10 mục tối đa, 99 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • enki - 20 mục tối đa, 20 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • EBSCO sách điện tử - 10 mục tối đa, cho phép gia hạn
 • hoopla Sách điện tử - tổng số 6 mục thuộc bất kỳ loại nào mỗi tháng

Thời Hạn Cho Mượn 7 ngày

 • cloudLibrary - 2 mục tối đa, không đặt giữ, không gia hạn
 • hoopla Âm nhạc - tổng cộng 6 mục thuộc loại bất kỳ mỗi tháng
 • HyRead - Có thể kiểm tra 5 sách điện tử hoặc 3 sách điện tử cùng một lúc, tối đa 20 sách điện tử hoặc 10 bản lưu trữ eMagazine tối đa, được phép gia hạn 3 lần

Thời Hạn Cho Mượn 3 ngày

 • hoopla Phim & Truyền hình - tổng cộng 6 mặt hàng thuộc loại bất kỳ mỗi tháng

Không giới hạn

 • O'Reilly - sách điện tử, video, học trực tuyến
 • Gale - sách điện tử và cơ sở dữ liệu
 • BiblioBoard - sách điện tử
 • Bookan eMagazines & eNewspapers
 • EBSCO (Flipster) eMagazines & eNewspapers

Chính sách Bảo mật