Trợ Giúp Về Các Nguồn Dữ Liệu Trên Mạng

Trợ Giúp Về Các Nguồn Trên Mạng: Câu Hỏi và Vấn Đề Thường Gặp

Quy Tắc Vay Mượn Của eMedia

Thời Hạn Cho Mượn 21 ngày

 • OverDrive - 10 mục tối đa, 10 ̣đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • Axis 360 - 10 mục tối đa, 99 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • RBdigital (Đọc Truyện eAudiobooks) - 10 mục tối đa, 3 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • enki - 20 mục tối đa, 20 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • EBSCO sách điện tử - 10 mục tối đa, cho phép gia hạn
 • MackinVIA - 10 mục tối đa, 3 lần cho phép gia hạn
 • Hoopla sách điện tử - 6 mục tổng số bất kỳ loại nào mỗi tháng

Thời Hạn Cho Mượn 7 ngày

 • cloudLibrary - 2 mục tối đa, không đặt giữ, không gia hạn
 • Hoopla Nhạc - 6 tổng số bất kỳ loại nào mỗi tháng

Thời Hạn Cho Mượn 3 ngày

 • Hoopla Phim và Truyền hình - 6 tổng số bất kỳ loại nào mỗi tháng.

Không giới hạn

 • Safari - chỉ trực tuyến
 • Gale
 • BiblioBoard
 • RBdigital Tạp chí điện tử
 • Bookan
 • EBSCO Tạp chí & báo điện tử

Chính sách Bảo mật