PrivCo

người kinh doanh họp quanh bàn

Về Tài Nguyên Này

Nhận dữ liệu kinh doanh và tài chính về các công ty không giao dịch công khai. Bao gồm thông tin về các khoản tài trợ VC, giao dịch cổ phần tư nhân, mua bán và sáp nhập tư nhân và đầu tư vào thị trường tư nhântors.