PowerKnowledge Physical Science

Surfer trên một làn sóng khổng lồ.

Về Tài Nguyên Này

(Lớp 3-6) Khám phá các chủ đề khoa học chính bao gồm nguyên tử và phân tử; các nguyên tố và bảng tuần hoàn; năng lượng và vật chất; Lực và chuyển động; và nhiệt độ và phép đo.