Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Nộp Các Sách Trong Dự Án Tác Giả Độc Lập (Indie Author Project Submissions)

Người gõ máy tính xách tay.

Về Tài Nguyên Này

(Trước đây là SELF-E) Nộp sách xuất bản độc lập của quý vị tại đây và chia sẻ Sách điện tử của quý vị với khách hàng quen của SJPL và thư viện trên khắp California. Các bài nộp tốt nhất được giám tuyển, đặc trưng và được quảng bá bởi Library Journal, Overdrive và các tổ chức và doanh nghiệp đáng chú ý khác.