California Room Local History Resources

của mìnhtorẢnh ical về trái cây có múi được trồng ở San Jose

Về Tài Nguyên Này

Trang Web Phòng California Room của Thư Viện Cộng Đồng San José đã số hóa (digitized) các bộ sưu tập địa phương và các tài nguyên lịch sử địa phương khác.