Business Plans Handbook

Tay với bút phác thảo một kế hoạch kinh doanh nghệ thuật.

Về Tài Nguyên Này

Bộ 40-44. Các kế hoạch kinh doanh thực tế được biên soạn bởi, và nhắm vào các doanh nhân tìm kiếm nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.