Bookan / 博 看 网 (國)

kính lúp ngồi trên một tờ báo tiếng Trung

Về Tài Nguyên Này

Truy cập bài viết toàn văn từ hơn 300 tạp chí Trung Quốc. Các định dạng có sẵn bao gồm: đa phương tiện (phiên bản gốc), văn bản HTML, âm thanh và phiên bản di động.

LƯU Ý Đăng nhập xác thực bên ngoài thư viện là: "sjpl". Bạn có thể bỏ qua bước nếu sử dụng số điện thoại.