Thư Viện Chi Nhánh Edenvale

Ngoại thất của Edenvale Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

101 Branham Lane East
San Jose, CA 95111

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Mọi người rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ. Yêu sự rung cảm và tôn trọng chúng tôi nhận được từ đây. Tôi và gia đình luôn đến đây viếng."

- Joseph U.

THAM DỰ SINH HOẠT

Nhập Tịch & Di Dân

Chuẩn bị tốt cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Edenvale

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.