Thư viện Chi Nhánh East San José Carnegie

Ngoại thất của East San José Carnegie Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1102 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95116

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"La hace Espcial los differes chương trình que of recen y la amabilidad del Personal de trabajo (Đặc biệt vì các chương trình khác nhau được tổ chức và lòng tốt của những người làm việc ở đó.)"

- Mari G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ East San José Carnegie

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.