Quyên góp tài liệu của quý vị

Thông điệp cảnh báo

Hiện tại chúng tôi không nhận quyên góp sách ở bất kỳ địa điểm nào.

chồng sách đã sử dụng

Sau khi các thư viện mở cửa trở lại, Friends of the Library, sẽ biết ơn tất cả các vật phẩm trong thùng quyên góp địa điểm thư viện ngoại trừ Thư viện King.

Đóng góp tài liệu không mong muốn vào Bộ sưu tập Thư viện

Quà tặng được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn giống như vật liệu mua. Việc chấp nhận các mặt hàng được quyên góp tùy theo quyết định của quản thủ phát triển bộ sưu tập. Các mặt hàng được tặng không được thêm vào bộ sưu tập sẽ không được trả lại cho nhà quyên góp mà thay vào đó được cung cấp cho cơ quan Friends of the Library, nơi cung cấp tài chính cho các chương trình của hệ thống. Quyên góp tiền được khuyến khích như một hình thức cho thay thế cho phép các quản thủ phát triển bộ sưu tập chọn các tài liệu được hướng dẫn bởi điều luật.

Phải làm gì với Tạp chí đã sử dụng, bách khoa toàn thư và sách giáo khoa

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị có các tạp chí, National Geographic, bách khoa toàn thư, sách giáo khoa hoặc các cuốn Reader's Digest truyện tóm tắt mà quý vị không cần nữa? Không may, hầu hết những nhóm Library Friends không chấp nhận các loại mặt hàng. Vậy, quý vị có thể làm gì với chúng, đặc biệt nếu quý vị thích chúng được tái sử dụng hơn là tái chế đơn giản?

Dưới đây là danh sách các tổ chức trong khu vực địa phương có thể chấp nhận quyên góp trong các danh mục này - miễn là các mặt hàng ở trong tình trạng tốt. Danh sách này được biên soạn bằng cách tìm kiếm Recipelestuff.org. Vui lòng gọi cho mỗi tổ chức trước khi quyên góp, vì nó có thể không còn chấp nhận loại quyên góp mà quý vị dự định sẽ cung cấp.

Tạp chí

Tạp chí National Geographic

Bách khoa toàn thư

Sách giáo khoa