Quyên góp tài liệu của quý vị

chồng sách đã sử dụng

Hiện đang chấp nhận đóng góp tại các địa điểm được chọn

Friends of the Library hiện đang nhận các mặt hàng tại thùng đóng góp. Chúng tôi khuyên bạn nên gọi điện trước để xác nhận rằng còn chỗ trống trước khi nhận tiền quyên góp để gửi tại các địa điểm thư viện sau:

Đóng góp tài liệu không mong muốn vào Bộ sưu tập Thư viện

Quà tặng được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn giống như vật liệu mua. Việc chấp nhận các mặt hàng được quyên góp tùy theo quyết định của quản thủ phát triển bộ sưu tập. Các mặt hàng được tặng không được thêm vào bộ sưu tập sẽ không được trả lại cho nhà quyên góp mà thay vào đó được cung cấp cho cơ quan Friends of the Library, nơi cung cấp tài chính cho các chương trình của hệ thống. Quyên góp tiền được khuyến khích như một hình thức cho thay thế cho phép các quản thủ phát triển bộ sưu tập chọn các tài liệu được hướng dẫn bởi điều luật.

Việc cần làm với Tạp chí, Bách khoa toàn thư, Sách giáo khoa và Phương tiện truyền thông VHS đã qua sử dụng

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã sử dụng nhẹ nhàng các tạp chí, các số báo Địa lý Quốc gia, bách khoa toàn thư, sách giáo khoa, sách cô đọng của Reader's Digest hoặc VHS Media mà bạn không cần? Thật không may, hầu hết các nhóm Bạn bè trong thư viện không thể chấp nhận những loại vật phẩm này. Vì vậy, bạn có thể làm gì với chúng, đặc biệt nếu bạn muốn chúng được tái sử dụng hơn là tái chế đơn giản?

Dưới đây là danh sách các tổ chức trong khu vực địa phương có thể chấp nhận quyên góp trong các danh mục này - miễn là các mặt hàng ở trong tình trạng tốt. Danh sách này được biên soạn bằng cách tìm kiếm Recipelestuff.org. Vui lòng gọi cho mỗi tổ chức trước khi quyên góp, vì nó có thể không còn chấp nhận loại quyên góp mà quý vị dự định sẽ cung cấp.

Tạp chí

Tạp chí National Geographic

Bách khoa toàn thư

Sách giáo khoa