Máy tính, In và Sao chép

Trung tâm Công nghệ với các trạm máy tính cách xa xã hội trên bàn làm việc.

Các cuộc hẹn có sẵn

Các cuộc hẹn sử dụng máy vi tính có sẵn cho các thành viên thư viện.

Để được giúp đặt giữ trước máy vi tính hoặc yêu cầu một phương tiện hỗ trợ đặc biệt, gọi 1-408-808-2000.

Đặt trước một máy vi tính

Nên Biết Trước Những Gì Trước Khi Đi

An toàn COVID-19

Máy vi tính

  • Máy vi tính thư viện cung cấp truy cập Internet miễn phí, Microsoft Word, Excel và các phần mềm khác.
  • Quý vị có thể đặt giữ máy vi tính trước tối đa 4 ngày làm việc.
  • Nếu có thẻ eLibrary, quý vị sẽ cần chuyển đổi thẻ eLibrary của mình sang thẻ nhựa trước khi đặt giữ máy tính.

In, sao chép, băm nhỏ và quét

  • In: Tối đa 10 trang in đen trắng được cung cấp miễn phí trong phiên sử dụng máy tính.
    • Hơn 10 trang: Quý vị có cần in nhiều hơn 10 trang không? Tại Thư viện King, quý vị có thể sử dụng in không dây. Có thể có một khoản phụ phí cho in ấn không dây.
  • Sao chép: Tối đa 10 trang sao chép đen trắng được cung cấp miễn phí trong phiên sử dụng máy tính.
  • Băm nhỏ (shredding): Hủy bỏ tài liệu cá nhân của quý vị một cách an toàn bằng máy hủy tài liệu của chúng tôi. (Tối đa 18 trang mỗi lần truy cập).
  • Quét (scanning): Máy quét không có sẵn.

Cần Truy cập Công nghệ tại nhà?

Đặt trước điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) di động hoặc máy vi tính xách tay, máy vi tinh bản bằng cách truy cập SJ Access: Internet & Thiết bị Công nghệ Miễn phí.

Cần thẻ thư viện?

Miễn phí!

Ghi danh ngay