Quy tắc sử dụng máy tính

 1. Thẻ thư viện hợp lệ ở trạng thái tốt và cần có mã PIN để đặt trước một máy tính công cộng.
 2. Chỉ chủ thẻ mới có thể đặt chỗ. Chỉ chủ thẻ mới có thể sử dụng máy tính công cộng đã đặt trước.
 3. Quý vị có thể có hai đặt giữ cùng một lúc.
 4. Quý vị có thể đặt chỗ trước tối đa bốn ngày làm việc.
 5. Các máy tính công cộng đã đặt trước sẽ được giữ trong 10 phút tại Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện và 5 phút tại tất cả các địa điểm chi nhánh. Sau thời gian đó, các máy tính công cộng sẽ được cung cấp cho những người dùng khác.
 6. Sau khi quý vị sử dụng thời gian đã đặt trước của mình, quý vị có thể thực hiện một trong những việc sau:
  • Đặt chỗ khác vào cuối ngày hôm đó.
  • Nếu không đặt trước, quý vị có thể tiếp tục sử dụng máy tính công cộng nếu nó chưa được đặt trước.
 7. Nếu thấy một máy tính công cộng không được sử dụng, quý vị có thể đăng nhập và sử dụng nó mà không cần đặt trước nếu không có ai khác đặt trước.
 8. Khi phiên của quý vị hết hạn, quý vị sẽ tự động đăng xuất khỏi máy tính công cộng mà quý vị đang sử dụng.
 9. Có tổng giới hạn 2 giờ hàng ngày trên máy tính công cộng của chi nhánh. Có giới hạn cơ bản 2 giờ tại Thư Viện Dr. Martin Luther King, Jr.
  • Việc sử dụng bất kỳ loại máy tính công cộng nào được đặt giữ hay không đặt giữ đều được tính vào giới hạn này.
  • Không có đảm bảo về việc máy tính có sẵn.