Cuộc họp Agendas, Biên bản và Báo cáo: 2022

Các thành viên Ủy ban Giáo dục và Thư viện ngồi quanh bàn tại SJPL Works trong khi ngồi thành viên của công chúng chăm chú lắng nghe.

Xin lưu ý: Không có cuộc họp của Ủy ban Giáo dục và Thư viện sẽ được tổ chức vào tháng Bảy hoặc tháng Mười Hai.

Các cuộc họp Ủy ban có sẵn để xem trên San José Public Librarykênh YouTube của.

Adobe Acrobat Reader là cần thiết để xem báo cáo Ủy ban Thư viện.