Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Xin chào, cuộc thi dành cho cư dân California. Tuy nhiên, giải thưởng phải được nhận tại San Jose Public Library vị trí. Chúng sẽ không được gửi đi.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.