Góc Quốc Tịch (Citizenship Corners)

Tám công dân mới đặt ra trước cờ Mỹ. San Jose Public Library Góc công dân - hình bóng của tượng nữ thần tự do

Các Góc Quốc tịch Không khả dụng trong khi các thư viện đóng cửa do COVID-19

Tài nguyên công dân

Góc công dân được đặt tại mười San José Public Library chi nhánh. Chúng là không gian dành riêng cho việc cung cấp các tài nguyên, như tài liệu luyện thi quốc tịch, tài liệu giảng dạy tiếng Anh và thông tin về thư viện và các chương trình cộng đồng giúp cho quá trình nhập tịch.