Thuế Thổ Trạch

Thuế Thổ Trạch

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập của chúng tôi về thuế thổ trạch Quận Santa Clara của chúng tôi dao động từ năm 1979 -2007 trên vi phim. Các cuộn thuế 1990-2007 bao gồm bản đồ thửa đất của người thẩm định. Nhiều phiếu thuế có sẵn tại Văn phòng Thẩm định thuế và cũng có trên mạng.