Cơ quan lập kế hoạch San José & Thực thi quy tắc

Cơ quan lập kế hoạch San José & Thực thi quy tắc

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các hồ sơ từ cơ quan Kế hoạch của Thành phố San José và các Bộ phận Thực thi Quy tắc (PCBE).

Bộ sưu tập này bao gồm các hồ sơ từ Bộ phận Kế hoạch của Thành phố San José và các Sở Thực thi Quy tắc (PCBE) từ năm 1931 - 1975. Các chủ đề bao gồm bản đồ, kế hoạch và ảnh của ôngtorcấu trúc ic, khung nhìn aerials và tài liệu.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có thể xác định bất kỳ vị trí, người và ngày không xác định nào.

Để biết thông tin về việc sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, liên hệ với California Room.